No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. . V - Pasal 3 ayat (4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas Keputusan Menteri Keputusan Menteri No. 332 Tahun 1960 tentang - - Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 8 Pebruari 1960 No. Sk. 332/Ka/1960 (T.L.N. No. 1935)

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. . V - Pasal 16 ayat (-) Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Menteri Muda Pertanian Peraturan Menteri Peraturan Menteri No. 4 Tahun 1964 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil - Inpres Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksaan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil